[pgpool-general: 2362] pool_passwd / md5 problem

Aleksander Englert aleksander_englert at skg.pl
Mon Dec 23 22:23:20 JST 2013


Hi,

I do not want to act solution md5 in file pool_passwd. When I login to 
pgpoolby, for example, pgadmin, it does not require a password. Below 
are my settings in the configuration files:

Pgpool ver. 3.2.3
Postgresql ver. 9.2

1. pool_passwd
postgres:hash_with_password

2. pool_hba.conf
# TYPE DATABASE  USER    CIDR-ADDRESS     METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only
local  all     all                trust
# IPv4 local connections:
host  all     all     127.0.0.1/32     trust
host  all     all     0.0.0.0/0     md5

3. pgpool.conf
# - Authentication -

enable_pool_hba = on
                  # Use pool_hba.conf for client 
authentication
pool_passwd = 'pool_passwd'
                  # File name of pool_passwd for md5 
authentication.
                  # "" disables pool_passwd.
                  # (change requires restart)
authentication_timeout = 60
                  # Delay in seconds to complete 
client authentication
                  # 0 means no timeout.


-- 
Pozdrawiam / Best regards
Aleksander Englert
aleksander_englert at skg.pl
tel. 033/8281168
kom. +48692469269

SKG S.A.
43-309 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 336
tel. +48 33 8281-100, fax +48 33 8281-105
e-mail: firma at skg.pl

Nr KRS: 47940, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 547-12-57-936, Regon: 070711270
Kapitał zakładowy: 500 000 zł w całości opłacony

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione. 
Wiadomość skierowana jest wyłącznie do
adresata/ adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. 
Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość
przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie 
poinformowanie nadawcy i jej
usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie 
osobom trzecim w jakiejkolwiek
formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części 
jest zakazane.

The information contained in this message may be privileged and 
confidential and protected from disclosure.
Information included in that message is addressed only to the 
addressee/addressees determined above and is the property
of the sender. If you have received this communication in error, please 
notify the sender immediately by replaying
to the message and deleting it from your computer. Any dissemination, 
distribution or copying of this communication
to the third parties is strictly prohibited.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3760 bytes
Desc: Kryptograficzna sygnatura S/MIME
URL: <http://www.sraoss.jp/pipermail/pgpool-general/attachments/20131223/753f11bd/attachment.p7s>


More information about the pgpool-general mailing list