[pgpool-general: 2340] superuser: unknown (Connection error)

Aleksander Englert aleksander_englert at skg.pl
Mon Dec 16 20:51:40 JST 2013


Hello,

I have a problem with pgpooladmin. I have the information, that - 
superuser: unknown (Connection error) (see attachment - 
pgpooladmin_statement.jpg). Please help me, what should I do to solve 
the problem. Thefunction - pgpool_pgctl - is installed correctly, I 
think. For example function "SELECT pgpool_pgctl('reload', '')" return 
true:

postgres at pgcl1:~> psql template1 -c "SELECT pgpool_pgctl('reload', '')";
  pgpool_pgctl
--------------
  t
(1 row)

A superuser whose name is same as the pgpoolAdmin's login user exists in 
the backend. PgpoolAdmin's login user is postgres.

-- 
Pozdrawiam / Best regards
Aleksander Englert
aleksander_englert at skg.pl
tel. 033/8281168
kom. +48692469269

SKG S.A.
43-309 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 336
tel. +48 33 8281-100, fax +48 33 8281-105
e-mail: firma at skg.pl

Nr KRS: 47940, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 547-12-57-936, Regon: 070711270
Kapitał zakładowy: 500 000 zł w całości opłacony

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione. 
Wiadomość skierowana jest wyłącznie do
adresata/ adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. 
Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość
przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie 
poinformowanie nadawcy i jej
usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie 
osobom trzecim w jakiejkolwiek
formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części 
jest zakazane.

The information contained in this message may be privileged and 
confidential and protected from disclosure.
Information included in that message is addressed only to the 
addressee/addressees determined above and is the property
of the sender. If you have received this communication in error, please 
notify the sender immediately by replaying
to the message and deleting it from your computer. Any dissemination, 
distribution or copying of this communication
to the third parties is strictly prohibited.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: pgpooladmin_statement.jpg
Type: image/jpeg
Size: 27230 bytes
Desc: not available
URL: <http://www.sraoss.jp/pipermail/pgpool-general/attachments/20131216/1b9010f7/attachment-0001.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3760 bytes
Desc: Kryptograficzna sygnatura S/MIME
URL: <http://www.sraoss.jp/pipermail/pgpool-general/attachments/20131216/1b9010f7/attachment-0001.p7s>


More information about the pgpool-general mailing list